Jerzy Kaleta

Jerzy Kaleta

prof. dr hab.

 • ☎️ +48 71 320 2766
 • 🏙️ 50-372 Wrocław, ul. Mariana Smoluchowskiego 25 (budynek B1)
 • 🚪 114

Zainteresowania naukowe

 1. Mechanika materiałów oraz metody badawcze mechaniki eksperymentalnej

 2. Materiały magnetyczne typu Smart

  • Kompozyty z udziałem cieczy magnetoreologicznych
  • Materiały o tzw. gigantycznej magnetostrykcji
  • Kompozyty z udziałem GMM
  • Materiały magnetokaloryczne
  • Elastomery magnetoreologiczne
  • Energy Harvesting
 3. Magnetowizja

 4. Kompozyty

  • Wysokociśnieniowe gromadzenie wodoru do zasilania ogniw paliwowych w pojazdach

  • Przemiana martenzytyczna indukowana odkształceniem plastycznym

  • Wybrane masywne amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza – wytwarzanie, właściwości i zastosowanie

Życiorys

 • 1969–1974 studia magisterskie, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. w zakresie: Mechanika Stosowana)
 • 1974‑1978 doktorant i starszy asystent w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej
 • 1978 uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych (praca doktorska p.t. „Analiza modeli matematycznych energetycznych hipotez zmęczeniowych z punktu widzenia teorii identyfikacji”)
 • 1978–1998 adiunkt naukowo-dydaktyczny (PWr, IMiMT)
 • 1979–1982, Dyrektor Pionu Studenckiej Wymiany Zagranicznej, Politechnika Wrocławska
 • 1991–1999, Kierownik Zespołu Badawczego Zmęczenia Metali (PWr, IMiMT)
 • 1996–1999, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem (Pwr, IMiMT)
 • 1998 uzyskanie tytułu dr. hab. nauk technicznych w dyscyplinie: Mechanika (rozprawa habilitacyjna: „Doświadczalne podstawy formułowania energetycznych hipotez zmęczeniowych”)
 • 1998–2008 adiunkt naukowo-dydaktyczny ze stopniem dr hab. inż., Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, IMiMT,
 • 1999–2006, Dyrektor Instytutu (PWr, IMiMT)
 • 2002– Kierownik Zakładu Mechaniki Ośrodków Ciągłych, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, IMiMT
 • 2008– profesor nadzwyczajny PWr. (PWr, IMiMT)
 • 2013– Kierownik Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 • 2016 uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych

Inne rodzaje działalności organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej:

 • członek Rady Wydziału Mechanicznego
 • członek komitetów naukowych konferencji/seminariów międzynarodowych i kilkunastu krajowych
 • organizator wizyt wybitnych naukowców (Visiting Professors) w celu przeprowadzenie wykładów i innych zajęć edukacyjnych o charakterze otwartym
 • doradca Wojewody Wrocławskiego ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2001–2005)
 • doradca Prorektora ds. Europejskich Programów Regionalnych (2003–2008)
 • członek komitetu programowego ds. Strategii Innowacji dla Dolnego Śląska (2004–2005)
 • opiekun wielu nagrodzonych prac dyplomowych, w tym nagrodzonej 1 miejscem w ogólnopolskim finale konkursu NOT
 • promotor 3 obronionych prac doktorskich
 • opiekun otwartych przewodów doktorskich (12 osób z PWr i 2 osoby z przemysłu)

Współpraca zagraniczna

 • Wykłady na uniwersytetach w Essen, Dreźnie (wielokrotnie), Karlsruhe, Kaiserslautern, Siegen, Lwowie, Moskwie, Leoben
 • Kierownik (po polskiej stronie) 4 bilateralnych programów naukowych umieszczonych na tzw. listach międzyrządowych
 • Koordynator wieloletniej umowy naukowej pomiędzy Universität Karlsruhe i Politechniką Wrocławską
 • Koordynator po stronie polskiej transgranicznych seminariów „Bohemian-Saxon-Silesian Mechanics-Colloquium”
 • Współorganizator (po stronie polskiej) polsko-ukraińsko- niemieckiej, cyklicznej „Summer School of Mechanics”

Członkostwo w organizacjach naukowych

Nagrody/wyróżnienia

Za działalność naukową, dydaktyczną, i organizacyjną :

 • nagroda JM Rektora Politechniki Wrocławskiej (wielokrotnie)
 • nagroda Dziekana Wydziału Mechanicznego (wielokrotnie)
 • nagroda Dyrektora Instytutu (wielokrotnie)
 • Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej
 • Złoty Krzyż Zasługi

Za osiągnięcia naukowe w zakresie wdrożeń:

 • Gold Medal for MagViCam – the world’s first magnetic imaging camera. Brussels Eureka; Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation, 2011 r.
 • Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „MagViCam – pierwsza na świecie kamera magnetowizyjna”, 2012 r.
 • Wyróżnienie w rankingu najbardziej innowacyjnych produktów w Polsce w 2011 roku (przeprowadzonym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Sieć Naukową MSN) za „System kontrolno-pomiarowy do monitorowania konstrukcji kotłów energetycznych w trakcie remontu i eksploatacji” (wspólnie z Rafako S.A.)

Patenty

 • MagViCam pierwsza na świecie kamera magnetowizyjna
 • System kontrolno-pomiarowy do monitorowania konstrukcji kotłów energetycznych w trakcie remontu i eksploatacji opracowany wspólnie z Rafako S.A.

Ostatnie