Oferta

*
Badania dotyczące mechaniki pękania zmęczeniowego
Oferujemy : Badania dotyczące mechaniki pękania zmęczeniowego : pękanie materiałów (stali, kompozytów, ceramiki i polimerów) – badania eksperymentalne i teoria wzrostu defektów, kompleksowe badania kinetyki rozwoju pękania zmęczeniowego w oparciu o postanowienia normy ASTME647 oraz z wykorzystaniem autorskiego toru pomiarowego związanego z energetycznym opisem kinetyki pękania zmęczeniowego, matematyczne modelowanie kinetyki rozwoju pękania zmęczeniowego
Badania morfologii powierzchni ciał stałych w mikro- i nanoskali
Oferujemy : badania morfologii powierzchni ciał stałych w mikro- i nanoskali za pomocą mikroskopu skaningowego SEM.Mikroskop umożliwia badania powierzchni próbek pod względem topografii. Obejmuje ona obrazowanie wielkości i kształtów obiektów, ziaren o wielkości nanometrycznej.
Badania numeryczne charakterystyk mechanicznych
Oferujemy : Badania numeryczne charakterystyk mechanicznych (rozkładów naprężeń, odkształceń i przemieszczeń) w elementach anatomicznych i układach mechanicznych Osoba kontaktowa : Dr inż. Jakub Słowiński , e-mail: jakub.slowinski@pwr.edu.pl , tel.: (71) 320-47-83
Badania struktury krystalicznej
Oferujemy: badania struktury krystalicznej obejmujące : pomiar stałej sieciowej, jakościową analizę fazową, oznaczanie struktur krystalicznych nowych związków metodą Rietvelda, wyznaczanie średniej wielkości krystalitów substancji stałych, badanie tekstury ciał stałych np. w blachach i drutach po operacjach walcowania, wyciągania itp.
Badania wytrzymałościowe
Oferujemy: badania właściwości mechanicznych w warunkach obciążeń statycznych i cyklicznych w jednoosiowym i złożonym stanie obciążeń: badania statyczne z V ~max~ = 10 cm/s, V ~min~ = 1 mm/13 lat, badania osiowe tj.
Badanie właściwości fizycznych materiałów biologicznych. Zaawansowane metody analizy danych
Oferujemy: Badanie właściwości fizycznych materiałów biologicznych w tym techniki zaawansowane z zastosowaniem metod spektroskopowych i nanoindentacyjnych Zaawansowane metody analizy danych w tym metody eksploracyjne, bootstrapowe, data mining Doświadczenie zespołu mikroskopia, cyfrowe przetwarzanie sygnału, spektroskopia (ramanowska, ATR-FTIR), projektowanie stanowisk badawczych, zaawansowane metody analizy danych w przemyśle (samochodowym i przetwórczym) oraz medycynie, Osoba kontaktowa:
Identyfikacja układów dynamicznych, analiza sygnałów, analiza wymiarowa
Oferujemy: Identyfikacja układów dynamicznych, analiza sygnałów, analiza wymiarowa, poprzez zastosowanie: metod numerycznych, optymalizację algorytmów, analizę FFT i programowanie. Osoba kontaktowa : Dr inż. Wojciech Myszka , e-mail: wojciech.myszka@pwr.edu.pl , tel.: ( 71) 320-27-90
Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji
Oferujemy: kompleksowe projektowanie, wykonanie oraz obsługę systemów pomiarowych przeznaczonych do monitorowania stanu technicznego różnego rodzaju konstrukcji SHM (ang. Structural Health Monitoring) w oparciu o czujniki światłowodowe oraz konwencjonalne. Aparatura :
Pomiary spektrofotometryczne w zakresie UV i VIS
Oferujemy : pomiary spektrofotometryczne w zakresie UV i VIS (190-1100 nm) oraz rejestracja i analiza widm emisyjnych i wzbudzeniowych próbekSpektrofotometr UV/VIS, Evolution 100/Thermo umożliwia pracę w trybie: SCAN – aplikacja ta służy do zapisywania i obróbki widm w wybranym zakresie długości fali.
Rozwiązanie zagadnień związanych z dynamiką konstrukcji układów mechanicznych. Eksperymentalna analiza modalna
Oferujemy: Rozwiązanie zagadnień związanych z dynamiką konstrukcji układów mechanicznych: modelowanie nieliniowych układów dynamicznych – Matlab, Simulink, Scilab, Modelica, identyfikacji własności dynamicznych układów nieliniowych, analizy widmowej układów mechanicznych, analizy i identyfikacji układów przy wymuszeniach impulsowych, analizy uderzenia pocisku w osłonę balistyczną oraz opracowanie metod identyfikacji układów o niepełnej liczbie stopni swobody (tzw.
Wykorzystanie ruchomych automatów komórkowych. Zastosowania fraktali
Oferujemy: Wykorzystanie ruchomych automatów komórkowych do modelowania wzrostu defektów oraz pękania materiałów kruchych. Zastosowania fraktali w modelowaniu wzrostu defektów. Osoba kontaktowa [: Dr inż. Dorota Aniszewska , e-mail: dorota.aniszewska@pwr.edu.pl ,
Wytwarzanie materiałów otrzymywanych metodą zol-żel powłok ochronnych
Oferujemy : wytwarzanie materiałów otrzymywanych metodą zol-żel tj.: powłok ochronnych (np. hydrofobowych, proadhezyjnych, uszczelniających, zabezpieczających przed korozją, bioaktywnych) Osoba kontaktowa : Dr inż. Justyna Krzak , e-mail: justyna.krzak@pwr.edu.pl , tel (71) 320-21-18 Aparatura:
Wytwarzanie materiałów otrzymywanych metodą zol-żel. Badania składu chemicznego. Badania spektrofluorymetryczne
Oferujemy : wytwarzanie materiałów otrzymywanych metodą zol-żel tj.: materiałów proszkowych wykazujących zróżnicowaną aktywność (biologiczną, optyczną, magnetyczną) mogących służyć jako domieszki/aktywatory/ napełniacze materiałów tekstylnych, budowlanych, filtrów itp. nanostrukturalnych proszków ditlenku tytanu o różnorodnym kształcie ziaren (nanorurki/nanodruty, nanopręty) badania składu chemicznego tj.